KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2008 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2008 r.
3 Ferie zimowe: 2 - 15 lutego 2009 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie
4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2009r.
5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
dodatkowy termin sprawdzian2 kwietnia 2009 r.

3 czerwca 2009 r.

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych,
 - część humanistyczna
 - część matematyczno-przyrodnicza
 - część z języka obcego nowożytnego

a) dodatkowe terminy w gimnazjach
 - część humanistyczna
 - część matematyczno-przyrodnicza
 - część z języka obcego nowożytnego
22 kwietnia 2009 r.
23 kwietnia 2009 r.
24 kwietnia 2009 r.


2 czerwca 2009 r.
3 czerwca 2009 r.
4 czerwca 2009 r.

7

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych12 czerwca 2009 r.

8 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
 - język polski
 - drugi przedmiot
 - język ojczysty - w szkołach lub oddziałach


5 maja 2009 r.,
6 maja 2009 r.,
7 maja 2009 r.
9 Egzamin maturalny:
 - część- ustna
 - część- pisemna

4 - 29 maja 2009 r.
początek 4 maja 2009 r.
10 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego ustalają kuratorzy oświaty
11 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
    - etap pisemny
    - etap praktyczny
b) sesja letnia
    - etap pisemny
    - etap praktyczny
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
12 Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych
b) w gimnazjach
c) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej
d) w szkołach, w których przeprowadzana jest pisemna część egzaminu maturalnego z języka polskiego
e) w zasadniczych szkołach zawodowych, w których przeprowadzany jest etap pisemny
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
f) w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
2 kwietnia 2009 r.
22 - 24 kwietnia 2009 r.12 i 13 stycznia 2009 r.
5 i 6 maja 2009 r.

4 maja 2009 r.
(drugi dzień ustalą dyrektorzy szkół)

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

12 czerwca 2009 r.

13 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 5-dniowym tygodniem pracy może być po odpracowaniu:

10 listopada 2008 r.
i
2 stycznia 2009 r.

14 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2009 r.
15 Ferie letnie 20 czerwca - 31 sierpnia 2009 r.