WypeBnianie arkuszy ocen

 

 

Ustalenia pocztkowe.

1.   Za prawidBowe wypeBnienie arkuszy odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

2.   Arkusze musz by czytelne!!! Nale|y zachowa kolejno[ stron i kolumn. BBdnie lub nieczytelnie wypeBnione arkusze podlegaj przepisaniu.

3.      W  arkuszach  nie  wolno  u|ywa  skrótów  nazw  zaj  edukacyjnych  i  wystawionych  ocen  rocznych i koDcowych.

WypeBnianie ZBIORU ARKUSZY OCEN - [pobierz.pdf]

4.     W nowym ZBIORZE ARKUSZY OCEN nazwiska wpisujemy zgodnie z dziennikiem lekcyjnym.

5.      UzupeBnienie ZBIORU ARKUSZY OCEN:

 • wypeBni  tabel  zestawienia  liczby  uczniów  Bcznie  z  dat  wypeBniania   i  czytelnym   podpisem wychowawcy;

 • dla ucznia niepromowanego w spisie uczniów po nazwisku wpisa skrót oddziaBu, do którego zapisany jest uczeD na nastpny rok szkolny wypeBnia sekretarz szkoBy;  

 • dla ucznia skre[lonego lub odbierajcego dokumenty w spisie uczniów skre[lamy nazwisko i obok wpisujemy dat opuszczenia szkoBy (wpisu dokonuje wychowawca klasy po otrzymaniu informacji od sekretarza szkoBy) oraz wypeBniamy ARKUSZ OCEN UCZNIA (zgodnie z punktem 25).  

 • pod nazwiskami wyzetowa wolne miejsca (zgodnie z punktem 17)

 

WypeBnianie pierwszej strony ARKUSZA OCEN UCZNIA.

 6.   Nazw szkoBy piszemy w peBnym brzmieniu w 2 - 4 linijkach:

ZespóB SzkóB Zawodowych Nr 1

Technikum

82-300 Elblg, ul. Zamkowa 16a

ZespóB SzkóB Zawodowych Nr 1

Zasadnicza SzkoBa Zawodowa

82-300 Elblg, ul. Zamkowa 16a

7.   Piecz podBu|na szkoBy koniecznie dla danego typu szkoBy.

8.   Imiona i nazwisko ucznia zgodnie z aktem urodzenia lub dowodem (najlepiej drukowanymi literami).

9.   SBownie piszemy:

 • miesic w dacie urodzenia,

 • klas, do której przyjto ucznia.

10. Je[li adres zamieszkania rodziców jest taki sam jak adres ucznia, to nie ma potrzeby pisa go drugi raz. Pod imionami rodziców piszemy "adres jak wy|ej" lub w skrócie "adres j. w.".

 

WypeBnianie [rodkowych stron.

11. WypeBnianie wiersza Lp. (wszystkie napisy na [rodku pola):

 • rok szkolny -  np. 2013/2014

 • sBownie klasa - np. pierwsza (je|eli wystpuje sBowo semestr, to nale|y je wykre[li)

 • nr kolejny z dziennika lekcyjnego

 • je|eli w czwartym wierszu wystpuje zwrot semestralnej, to nale|y skre[li go zostawiajc napis Wyniki klasyfikacji rocznej

12. Zajcia edukacyjne wpisujemy zgodnie z ramowym planem nauczania (z zastrze|eniem punktu 13, 16 i 18). Je[li zajcia s prowadzone w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej, to po nazwie zaj wpisujemy w nawiasie (zakres rozszerzony). Je[li zajcia s prowadzone w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej (wybór pod koniec klasy pierwszej), to ten przedmiot zostanie dopisany pod wszystkimi zajciami drugi raz z adnotacj w nawiasie (zakres rozszerzony) i oceny roczne bd wpisywane tylko przy zakresie rozszerzonym (wykre[lamy miejsce na stopieD przy zakresie podstawowym w klasie drugiej i w nastpnych latach).

13. W przypadku dBugich nazw zaj edukacyjnych mo|na je wpisywa w dwóch wierszach, z tym |e w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wstawia si poziom kresk.

14. Nie wolno skre[la sBowa etyka!!! W dodatkowych zajciach edukacyjnych nie wpisujemy Wychowanie do |ycia w rodzinie.

15. Stopnie wpisujemy sBownie, bez skrótów, od lewego brzegu pola, a w wolne wiersze dla stopni wstawia si poziome kreski. Dla uczniów zwolnionych, np. z wychowania fizycznego, wpisuje si "zwolniony" lub "zwolniona" (nie ma zwolnieD z religii!!! - gdy uczeD nie uczszczaB na religi, to w miejscu oceny stawiamy kresk), a dla uczniów nieklasyfikowanych z zaj edukacyjnych "nieklasyfikowany" lub "nieklasyfikowana".

16. Obok nazwy jzyka obcego nowo|ytnego, umieszcza si adnotacj o poziomie nauczania tego jzyka

 • IV.0  -  dla rozpoczynajcych nauk danego jzyka

 • IV.1p - dla kontynuujcych nauk danego jzyka obcego na poziomie podstawowym

 • IV.1r - dla kontynuujcych nauk danego jzyka obcego na poziomie rozszerzonym

17. W przypadku  niewypeBnienia kilku kolejnych wierszy mo|na je przekre[li uko[n kresk, z wyjtkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia si poziome kreski.

18. Nie wpisujemy zaj praktycznych i praktyki zawodowej - przedmioty te wymienione s na ostatniej stronie ARKUSZA.

 

WypeBnianie ostatniej strony. 

19. Na ostatniej stronie wpisujemy zajcia praktyczne i praktyki zawodowe wraz z adresem miejsca odbywania zaj.

20. Je|eli wystpuje zwrot semestr, to nale|y skre[li go.

21. Klasa, rodzaj zaj i ocen - piszemy sBownie bez skrótów.

22. Liczba godzin zaj praktycznych jest taka, jak w planie nauczania dla danej klasy (tygodniowa liczba godzin).

23. Liczba godzin dla praktyki zawodowej pisze si "4 tyg." a dla nowej podstawy programowej konkretn liczb godzin, np. 160.

 

Wyprowadzanie arkuszy - po promocji. 

 

24. Na zakoDczenie roku szkolnego po wypisaniu wszystkich ocen (zgodnie z punktem 15) dla ucznia promowanego piszemy w wierszu przedostatnim na dole dat rady klasyfikacyjnej np.: 25 czerwca 2013 promowany. (zostawiamy puste dla uczniów z poprawkami). W wierszu ostatnim stawiamy dat zakoDczenia roku szkolnego i czytelny podpis.

25. W przypadku skre[lenia ucznia lub odebrania przez niego dokumentów na pierwszej stronie arkusza nale|y poda dat i przyczyn opuszczenia szkoBy (wpisu dokonuje sekretarz szkoBy). Arkusz nale|y przedBo|y dyrektorowi szkoBy do podpisu. Dodatkowo dla takiego ucznia uzupeBnia si ZBIÓR ARKUSZY OCEN skre[lajc nazwisko i obok wpisujc dat opuszczenia szkoBy (wpisu dokonuje wychowawca klasy).

26. Je[li uczeD ma egzamin poprawkowy lub klasyfikacyjny, to wypeBniamy trzy dolne wiersze po jego egzaminie. Jako dat zakoDczenia roku szkolnego i wydania [wiadectwa, przyjmuje si dat zdania ostatniego egzaminu.

27. ProtokoBy z egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych nale|y doBczy do arkusza ucznia. W arkuszach w informacji o egzaminach piszemy tylko: rodzaj egzaminu, przedmiot, ocen i dat egzaminu.

28. Z arkuszami uczniów, którzy  w trakcie trwania roku szkolnego zmieniaj zawód ale kontynuuj nauk w tym samym typie szkoBy nale|y postpowa zgodnie z zapisem w punkcie 31). 

29. Z arkuszami uczniów, którzy  w trakcie trwania roku szkolnego zmienili typ szkoBy  nale|y postpowa zgodnie z zapisem w punkcie 32). 

30. Dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji i kontynuuj nauk w tym samym zawodzie i w tym samym typie szkoBy oryginaBy arkuszy nale|y przekaza nowym wychowawcom (arkusze przekazuje sekretarz szkoBy). Z arkuszem nale|y tak|e przekaza caBy komplet dokumentów (protokoBy z egzaminów poprawkowych i komisyjnych)..

31. Arkusze uczniów, którzy nie otrzymali promocji i zmienili zawód ale kontynuuj nauk w tym samym typie szkoBy nale|y opisa na pierwszej stronie, podajc gdzie kontynuuj nauk oraz nale|y przekaza te arkusze nowemu wychowawcy (arkusze opisuje i przekazuje sekretarz szkoBy). Wychowawca uzupeBnia arkusz zgodnie z now siatk godzin oraz wpisuje oceny z protokoBów z egzaminów klasyfikacyjnych (ró|nice programowe).

32. Arkusze uczniów, którzy nie otrzymali promocji i zmienili typ szkoBy nale|y opisa na pierwszej stronie, podajc gdzie kontynuuj nauk (arkusze opisuje sekretarz szkoBy). OryginaB arkusza zostaje w dokumentacji szkoBy.
W nowym typie szkoBy wychowawca zakBada nowy
ARKUSZ OCEN UCZNIA.

33. Sprostowanie bBdnych ocen dokonuje si przez skre[lenie kolorem czerwonym nieprawidBowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skre[lonym wyrazem wBa[ciwych danych. Obok nale|y wpisa dat i zBo|y czytelny podpis.

UWAGA: SprostowaD dokonuje dyrektor szkoBy lub osoba upowa|niona przez dyrektora  (sekretarz szkoBy).

 

KoDcowe wyprowadzanie arkuszy klas ostatnich.
 

34. Na zakoDczenie roku szkolnego po wypisaniu wszystkich ocen dla ucznia koDczcego szkoB w wierszu "Data uchwaBy rady pedagogicznej"  piszemy dat rady klasyfikacyjnej np.: 25 kwietnia 2013 ukoDczyB szkoB.

W przypadku egzaminu poprawkowego w sierpniu - dat ukoDczenia szkoBy jest data zdania ostatniego egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego.
W nastpnym wierszu stawiamy dat zakoDczenia roku szkolnego i czytelny podpis.

35. Dla uczniów klas ostatnich, nale|y wypeBni kolumn z wynikami klasyfikacji rocznej, a tak|e dodatkow kolumn z wynikami klasyfikacji koDcowej, na podstawie których wypisuje si [wiadectwo ukoDczenia szkoBy.

 • kolumnie nie wpisuje si: klasy, nr dziennika, liczby opuszczonych godzin, informacji o egzaminach,uchwaB rady pedagogicznej. Te wiersze nale|y wykre[li.

 • w wierszu Wyniki klasyfikacji&&&&. w miejsce kropek wpisujemy koDcowej.

 • w wierszu "Data i podpis osoby wypeBniajcej arkusz ocen" nale|y wstawi dat zakoDczenia roku szkolnego i podpisa si czytelnie.

36. Wykre[li (wyzetowa od linijki) wolne pola pod nazwami przedmiotów (nie bd ju| nowe dopisywane).

37. Wpisa na pierwszej stronie arkusza dat wydania [wiadectwa ukoDczenia szkoBy i podpisa si czytelnie.

38. Nie zetujemy pozostaBych caBych wolnych kolumn, ani ostatniej strony.

 

PrzykBadowe wzory stron arkuszy 

Pierwsza strona arkusza w Technikum& [poka|.pdf]
Pierwsza strona arkusza w ZSZ& [poka|.pdf]
Ostatnia strona - zajcia praktyczne& [poka|.pdf]